Alumni

PhD Students
1) C. N. Grama 2010-2013
2) D. V. Ratnam 2006-2011
3) J. Italia 2006-2011
4) V. Bhardwaj 2004-2010
5) D. Ankola 2006-2010
6) G. Mittal 2006-2010
7) G. Sharma 2006-2010

Postdoctoral/Scientists
1) P. Saini April 2014-Sept 2016
2) H. Shete Dec 2014- Aug 2015
3) V. Venkatpurwar 2011-2013
4) V. Beniwal 2006-2007
5) T. Bajaj 2006-2007
6) J. Tripathy 2006-2007
7) P. Kaul 2006-2007
8) S. Gupta 2006-2007
9) S. Arora 2006-2007

Visitors

1) A. Petchsomrit March-November 2016
2) P. Jaisamut 2015-2016
3) H. Shanmugam 2014-2015
4) N. Bahey 2011-2012
5) Akosua A. Osafo 2009
6) Anjali Singh 2005

 

MS/MRes Pharm (1 year projects)
1) A. Aibinu 2013
2) M. Sullivan 2012
3) K. Wilson 2009
4) D. Gupta 2007-2008
5) J. Shaikh 2007-2008
6) R Shinde 2007-2008
7) D. Kalaria 2007-2008
8) P. Datta 2006-2007
9) A. Meena 2006-2007
10) M. Yaya 2006-2007
11) N. Kashyap 2005-2006
12) J. Italia 2005-2006
13) D. Ankola 2005-2006
14) G. Mittal 2005-2006
15) D. V. Ratnam 2005-2006
16) G. Sharma 2005-2006
17) D. Sahana 2005-2006
18) K. Sonaje 2005-2006
19) S. Hariharan 2004-2005
20) I. Bala 2004-2005